• Start
  • Miljöarbete
  • Övergripande kvalitetssystem

Kvalitetsmål

Inom ramen för vår kvalitetspolicy fastställs övergripande kvalitetsmål för hela verksamheten samt detaljerade kvalitetsmål per process eller funktion. Kvalitetsmålen skall vara realistiska och mätbara.

Övergripande kvalitetsmål

Vårt övergripande kvalitetsmål är ökad kundtillfredsställelse
Mätning av kundtillfredsställelse sker genom att vi i dialog med kund följer upp genomförda projekt innan de avslutas.

Detaljerade kvalitetsmål

I syfte att följa upp och utveckla verksamheten har vi satt upp följande detaljerade kvalitetsmål:

Införande av kvalitetsledningssystem

Under 2015-2016 införs ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008 för hela verksamheten.

Kvalitetsmål – Kundtillfredsställelse: produkter och tjänster motsvarar överensstämmelse med ställda kundkrav till 100 %.

Mätning av kvalitetsmål kundtillfredsställelse:
Kvalitetsmålet på kundtillfredsställelse mäts i form av antalet uppkomna avvikelser. Uppföljning sker också genom uppföljningsmöten med kund i större projekt.

Kvalitetsmål – Leveranssäkerhet:

Vår leveranstidpunkt till kund överensstämmer med utlovad tid till 100 %. Om förseningar kan förutses tas kontakt med kund för att bestämma en ny leveranstidpunkt som kan accepteras av kunden.

Mätning av kvalitetsmål leveranssäkerhet:
Kvalitetsmålet på leveranssäkerhet mäts i form av antalet dagar/veckor efter angiven tidpunkt i aktuell tidplan där förseningar, orsakade av oss, lett till försenat färdigställande.
Uppföljning av kvalitetsmål sker per månad av ansvarig chef och behandlas i ledningsgruppen och vid ledningens genomgång.

Tillbaka