Brand- och utrymningslarm

Brand har blivit en allt viktigare fråga hos många fastighetsägare. Vår kompetens inom området brandlarm och utrymningslarm bygger på mångårig erfarenhet av komplexa och avancerade system varför vi kan erbjuda ett brett spektrum av tjänster. Vi samarbetar även med specialister inom området.

Vi arbetar bland annat med följande system och områden:

  • Brandlarm
  • Utrymmningslarm


SBA, Systematiskt brandskyddsarbete är att organisatoriska brandskyddsåtgärder integreras med de tekniska brandskyddssystemen. Detta p.g.a av Lagen om skydd mot olyckor samt att i Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer (SRVFS 2004:3) anges det att ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bör bedrivas.

Våra uppdrag går genom hela byggnadens eller systemets livslängd och kan innehålla:

  • Utredningar och förstudier
  • Projektering och konstruktion
  • Projektadministration
  • Teknisk och ekonomisk kontroll
  • Installationssamordning och byggledning
  • Teknisk dokumentation (registrering, utrymningsplaner, service- och orienteringsritningar).