Kvalitetsledningssystem

Jan Fransson Elkonsult AB har för sin verksamhet upprättat ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008. Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och är dokumenterat i en Handbok.Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner.

Kundfokus
Kvalitetsledningssystemet bygger på en kundfokusering av verksamheten i syfte att öka kundtillfredsställelsen.

Kvalitetsarbetet säkerställer att kundens krav på produkt och tjänster fastställs, dokumenteras och uppfylls. I kontraktsgenomgång före beställning dokumenteras krav på produkter och tjänster.

För våra huvudprocesser finns uppsatta kvalitetsmål som mäts och följs upp.

Kvalitetspolicy

  • Att samtliga åtaganden (uppdrag) stora som små, utförs på ett fackmannamässigt och noggrant sätt.
  • Att krav och målsättning blir uppfyllda av såväl beställare som samhälle.
  • Att allt material och underlag som finns inför åtagandet är väl genomarbetat tillsammans med beställaren för att undvika missförstånd.
  • Att samtliga på JAN FRANSSON ELKONSULT AB tar ansvar inom sitt ansvarsområde.
  • Att upprättat kvalitetssystem skall följas och underhållas genom ständiga förbättringar.